ภาพกิจกรรม

fff

555666

Buty, koszulki, bluzy Męskie

ข่าว เอกสารเผยแพร่

 แผนการจัดซืิ้งงอ 2561  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562   ประกาศเรื่องรายการรับจ่ายเงินประจำปี 2560 ประกาศเรื่องงบการเงินประจำปี 2560 รางระบายน้ำคสลม11 รางระบายน้ำคสลม6 รางระบายน้ำคสลม6 (2) ประกาศ คุณผู้ชนะหัวเรื่อง: ราคาเสนอหัวเรื่อง: งานพนักงานพนักงานหัวเรื่อง: การพนักงานก่อสร้างสนามฟุตบอลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   บัญชีราคากลางโรงจอดรถภายในเทศบาลตำบลเมืองยาว บัญชีราคากลางถนนคสล 3 บัญชีราคากลางถนนคสลม 4 บัญชีราคากลางวางท่อระบายน้ำคับม. 7 บัญชีราคากลางวางท่อระบายน้ำคส10   ประกาศบัญชีจัดซื้อใช้งบประมาณ 2561 ราคากลางงานก่อสร้างถนนคสลม 12    ประกาศใช้คลังพัสดุและพัสดุภัณฑ์ประจำปี2560 ราคากลางรางระบายน้ำคสลม2 ราคากลางปรับปรุงถนนลาดยางม10 ถนนเพชรเกษม1 ราคากลางวางท่อระบายน้ำ2 ราคากลางวางท่อ ระบาย ที่ที่คุณคุณที่คุณคุณที่คุณคุณคุณน้ำ3 ซ่อมฝอยคลั ม 10 ซ่อมคันชักโดยการวางกล่อง Gabion ม8 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเก็บเงินปี 2559  ราคากลางก่อสร้างรางน้ำ13 ถนนกลางถนนเพชรเกษม8  ก่อสร้างฝายคสลม 15 ก่อสร้างพนังกันดินคสลม 13 พนังกันดินคสลม 7 ปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงจอดรถดับเพลิง เปี๊ยคายลม 10 ก่อสร้างทางระบาย น้ำ 7 จุด (2 จุด) ก่อสร้างทางระบายน้ำ 7 จุด (1 จุด) การปรับปรุงอาคารสถานที่ที่คุณจะได้พบกับหมู่4 อาคารถนนคุณน้ำล้นหมู่ 5 บัญชีกลางราคาเตรียม ต่อเติมอาคารปรังซากดmuangyao.org/…/ บัญชีราคากลางปรังปรุงต่อเติมอาคาร – ซากปรักหักพังแบบไฟล์ PDF ราคากลางก่อสร้างถนนคสลม9 ราคากลางวางท่อระบายน้ำ11 ถนนกลางคสล. 15 ราคากลางรางน้ำ5 ราคากลางรางน้ำ4 ถนนกลางค็อคสแควร์12 ราคากลางถนนคสล15 คลิ๊กที่นี่14 (1) ราคาขายปลีก – คสล – ม7  ราคากลางงานก่อสร้างรางน้ำ8ราคากลางงานรางระบายน้ำคส4ราคากลางงานก่อสร้าง14 กู้ฝายคสล. ม. 9 อาคารฝายกั้นน้ำ4 ถนนถนนน้ำล้น5 ราคากลางงานพนักงานขายเครื่องปรับอากาศติดตั้งเครื่องปรับอากาศราคากลางสนามฟุตบอล  11โครงการปรับพื้นที่โดยการขุดดินพร้อมถมดินแผนคตง. ประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมคุณสมบัติเฉพาะของรถบรรทุกที่ประกาศให้ทราบถึงผู้ชนะการประมูล: การเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์และการส่งมอบรถบรรทุกขยะแบบอัดแน่นด้วยวิธีการประกวดบัญชีกสิกรไทย (E เสนอราคา)บัญชีกลางถนนคส ลม4ราคากลางสนามฟุตบอลบัญชีกลางถนนคสล. 4  บัญชีราคากลางก่อสร้างถนนคสล หมู่ที่ 13 บัญชีราคากลางก่อสร้างราวเหล็กกันตกหมู่ที่ 3 บัญชีราคากลางปรับปรุงถนนคสล. โดยหัวเรื่อง: เสริมผหัวเรื่อง: หัวเรื่อง: การประกาศเทศบาลตำบลเมืองยาวเรื่องขายทอดตลาดประกาศเทศบาลตำบลเมืองยาวเรื่องประกาศราคาจ้างเป็นเป็นเป็นก่อสร้างสนามฟุตบอลภายในทตเมืองยาวประกาศเทศบาลตำบลเมืองยาวเรื่องแผนการจัดหาพัสดุประจำความความสามารถความสามารถด้านปี 2560 ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองยาวเรื่องแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 ละเอียดละเอียดละเอียดแผ่นพับโรคไข้เลือดออกละเอียดละเอียดแผ หนังสือนพับ่โรคพิษสุนัขบ้าละเอียดละเอียดละเอียดแผ่นประชาสัมพันธ์ไรัส RSV ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปี 2561 ประกาศเจตจำนงสุจริตประกาศหมดนโยบายความสามารถสมบูรณ์และความสามารถด้านในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การผลคุณผู้ประกาศชนะหัวเรื่อง: การประกวดราคา: ราคาเสนอหัวเรื่อง: การราคาสิโนเช่าซื้อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์สไตล์บูติคม11- ม 4 ราคากลางจ่้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนประกาศมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหาขั้นตอนการชำระภาษีประกาศ-1ประกาศการสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลประกาศมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประมวลคุณธรรมจริยธรรม ทต.เมืองยาว2562รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม62รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนรายงานการใช้จ่ายประจำปีรายงานผลการดำเนินการตามแผนทุจริตปีงบประมาณ2562มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประกาศนโยบายต่อต้านการทุจจริตคอรัปชั่นประกาศขายทอดตลาดวัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563ราคากลาง ม.4ราคากลาง ม.11ราคากลาง ม.12 ห้วยม่วงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(จ่ายขาดเงินสะสมและจ

เอกสารเผยแพร่

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทำฝายกักเก็ ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ห ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายกั้นน้ำ หประกาศ การรับสมัครกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลเมืองยาว การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลประกาศ เรื่องรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองยาวแผนที่แบบที่ 1แผนที่แบบที่ 2แผนที่แบบที่ 3

รายชื่อคณะกรรมการกองทุนสุขภาพ ตำบลเมืองยาว

รายชื่อคณะกรรมการกองทุนสุขภาพ ตำบลเมืองยาว

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) คือ

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) คือ บุคคลที่มีความสนใจ มีความสมัครใจ

มีความเสียสละและอุทิศตนในการทำงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นตนเอง ใช้ชื่อย่อว่า อถล.

ซึ่งบุคคลที่จะสมัครเป็น อถล. ซึ่งบุคคลที่จะสมัครเป็น อถล.

จะต้องมีคุณสมบัติในเบื้องต้นคือ มี คุณสมบัติเบื้องต้นคือ มีสัญชาติไทย

มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์ มีภูมิลำเนาอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการ

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

แผนอัตรากำลังพนักงานจ้างสี่ปี 2552-2555

แผนอัตรากำลังพนักงานจ้างสี่ปี 2552-2555

แผนอัตรากำลังตำบลเมืองยาว

แผนอัตรากำลังตำบลเมืองยาว